Veien til advokatbevilling

Naturlig nok stilles det høye krav til alle som ønsker å bli advokat. Utdannelsen er lang, med et enormt pensum som skiller ut hvem som er egnet for yrket. Belønningen er stor, når man etter endte utdannelse får en spennende og variert jobb med uante muligheter til å påvirke rettssamfunnet på en positiv måte.

Master i rettsvitenskap

Dette har vi nevnt flere steder på websiden vår, og vi nøler ikke med å gjenta det ettersom det er så viktig: For å bli advokat kreves det at du har en mastergrad i rettsvitenskap. Mange søker på bachelor i rettsvitenskap, men vår klare anbefaling er å gå rett på masterutdanning dersom det er advokat som er ditt endelige mål.

Utdanningen er på fem år med totalt 300 studiepoeng, og tilbys ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Inntakskravene varierer ved de forskjellige universitetene, så dette kan være lurt å sjekke opp i før du søker dersom du er usikker på om du har høye nok karakterer for å komme inn i Oslo, for eksempel. Karakterene som du får i selve studiet kan også bety mye for din videre karriere. Vi anbefaler derfor at du prioritere studiene så høyt som mulig.

Advokatbevilling

Etter endt utdannelse kan du kalle deg jurist, men for å få tittelen advokat må du ha advokatbevilling. Dette krever tre års godkjent juridisk praksis, som for de fleste innebærer at man jobber som advokatfullmektig. Kravet kan også innfris ved å jobbe som dommer eller dommerfullmektig, eller for eksempel jobber som universitetslærer i rettsvitenskap.

En advokatfullmektig utfører mange av de samme arbeidsoppgavene som advokater gjør, men forskjellen er at man alltid er underlagt en godkjent advokat som tar rollen som din prinsipal. Både firmaet og prinsipalen du jobber for vil danne et solid grunnlag for din videre karriere som advokat, så det er viktig å ta et grundig og veloverveid hva du ønsker å jobbe med før man velger advokatfirma for å gjennomføre praksisen.

Praksisen involverer ulike krav, deriblant å ha ført minst tre rettssaker for domstolene. Etter endt praksis må du gjennomføre og bestå et advokatkurs og ha hederlig vandel. En hederlig vandel er en konkret vurdering, som innebærer at du kan oppfylle vandelskravet til tross for eventuelle straffbare handlinger på rullebladet.

Krav for å få advokatbevilling

For å oppsummere det som er nevnt ovenfor, her er kravene for å få en advokatbevilling:

  • ha godkjent juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap (bachelor i juridiske fag er ikke tilstrekkelig).
  • ha minst tre år praksis i juridisk virksomhet etter fullført utdanning (utvidet fra to år)
  • ha gjennomført og bestått advokatutdanningen
  • ha god vandel som kan dokumenteres ved politiattest
  • ikke ha begått handlinger som kan føre til tap av advokatbevilling

Hva kan du se frem til?

Selv om studiet er langt og krevende, er belønningen i etterkant svært motiverende. Det finnes i underkant av 10 000 praktiserende advokater i Norge, med et bredt spekter av

advokatroller. Som nevnt vil arbeidserfaringen som advokatfullmektig legge viktige føringer for din videre karriere, ettersom det ofte er utfordrende å jobbe som advokat innenfor et område du ikke har erfaring fra som advokatfullmektig.

I tillegg kan du som advokat jobbe med ulike roller; det er for eksempel ikke uvanlig å jobbe både som forsvarsadvokat og som forretningsadvokat. Allmennadvokater utfører også ofte svært forskjellige oppgaver for ulike typer klienter.

Undersøkelser viser at norske advokater trives meget godt i sitt arbeid. De føler at de gjør en meningsfull og viktig jobb, og at de har varierte arbeidsoppgaver og at de har stor innflytelse over egen arbeidsdag. Fremtidig arbeidsmarked for høykompetansegrupper som jurister og advokater, antas å være godt.